Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

NÁVŠTĚVA MINISTRINĚ (20.09.2014)

Kolečko od krajské pobočky úřadu práce přes Komunitní
práce Liberec až po Centrum zdravotní a sociální péče
zdolala na začátku září za jediný den v Liberci ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.
Z demografických údajů
jednoznačně vyplývá nárůst počtu
dětí, které budou v následujících šesti
letech zahajovat povinnou školní
docházku. Magistrát proto vytipoval
na základě získaných podkladů a ve
spolupráci s řediteli několik škol,
v jejichž spádových obvodech je
navýšení nutné, kde k němu dojde.
„Školy jsou na navýšení více méně
připraveny a navyšování kapacit není
spojeno s výraznou finanční zátěží
pro rozpočet města,“ dodal náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda.
Týká se to základních škol Na
Výběžku, Husova, U Soudu, Jabloňová,
Česká, Kaplického, Ještědská, Barvířská
a Dobiášova. Poslední jmenovaná škola
bude disponovat více místy díky zřízení
odloučeného pracoviště v objektu
bývalé ZŠ Na Žižkově (bývalá škola Hergessel).
V objektu magistrát vybuduje
sedm učeben s kapacitou 210 míst.
Celková kapacita základních škol
zřizovaných statutárním městem
Liberec se tak zvýší o 697 míst, tj. na
9 591. Hygienické a prostorové podmínky
tomu plně odpovídají.
V různých částech Liberce
se tak objeví nové nádoby na sběr
papíru, PET lahví, skla a tetrapacků.
Cílem projektu Intenzifikace sběru
tříděného odpadu je usnadnění přístupu
ke třídění základních komodit
komunálního odpadu z domácnosti
občanů.
Sběrná síť se tedy postupně zahustí
o desítky nových stanovišť. Rozmístěním
nových nádob se podaří splnit
Plánem odpadového hospodářství
stanovenou cílovou hodnotu 400 kontejnerových
stanovišť na tříděný odpad.
V první etapě budou řešeny okrajové
části města, kde je v současnosti
menší počet stanovišť, v dalších dvou
etapách se síť postupně zahustí i ve
středu města.
Celkem bude v průběhu tří let rozmístěno
516 kusů nových nádob na
separovaný odpad.
Na jedné ze zastávek libereckého
dne, v sídle Komunitních prací Liberec,
ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby
město dostalo přes úřad práce finanční
podporu na zřízení dalších dvaceti míst
veřejně prospěšných prací.
Město zaměstnává na uklízení černých
skládek, listí a nepořádku na ulicích
celkem 65 pracovníků a tři koordinátory.
Dotace od úřadu práce na jedno
místo VPP činí 12 tisíc korun. Jde o řádný
pracovní poměr, ovšem sjednávaný jen
na dobu určitou.
Ředitelka Komunitních prací Liberec
Klára Tekelyová si postěžovala ministryni,
že městu například chybí institut
Veřejné služby, který před časem zrušil
ústavní soud jako diskriminační.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto